Navigácia

OZNAMY

 

Všeobecné pokyny o poplatku a spôsobe platby za stravu

 

     Za stravu v školskej jedálni sa platí 1 mesiac vopred vždy najneskôr do 15- teho v mesiaci trvalým bankovým príkazom, prípadne cez internet banking /prvá platba sa uhrádza v mesiaci august a posledná v mesiaci máj/.

     Vzor na vypísanie trvalého príkazu alebo poštovej poukážky na úhradu stravného:

     Číslo účtu: 35-17236562/0200

     IBAN: SK93 0200 0000 3500 1723 6562

     BIC: SUBASKBX

     Variabilný symbol: 20182019

     Konštantný symbol: 0308

Do poznámky alebo správy pre adresáta je potrebné uviesť meno dieťaťa a triedu, prípadne MŠ /Bez tejto informácie nie je možné identifikovať platcu/. Za súrodencov môže byť platba v jednej sume, ale nezabudnúť k priezvisku napísať triedy alebo oddelenie MŠ.

 Všeobecné záväzné nariadenie mesta Poprad č. 10/2012 účinné dňom  1. januára 2013 určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad nasledovne:

 Materská škola: 0,26 € desiata

                          0,64 € obed

                          0,22 € olovrant

                          celkom: 1,12 €       


Základná škola:  1. - 4. ročník: 0,95 € obed           

                         5. - 9. ročník: 1,01 € obed

Príspevok rodiča na úhradu réžijných nákladov paušálne  2,- €

Príspevok na úhradu réžijných nákladov sa neuhrádza za dieťa a žiaka, ktorému v sledovanom mesiaci nebolo poskytnuté ani jedno hlavné jedlo.

 

Trvalý príkaz pre MŠ:  20 dní * 1,12 € + 2,- € = 24,40 €

Trvalý príkaz pre I. stupeň: 20 dní * 0,95 € + 2,- € = 21,- €

Trvalý príkaz pre II.stupeň:  20 dní * 1,01 € + 2,- € = 22,20 

 

 Školská jedáleň má systém odoberania obedov pomocou elektronických čipov,
upozorňujeme nových stravníkov na  postup.

 

Postup prihlasovania nových stravníkov v čipovom systéme:

1/ Zákonný zástupca vypíše záväznú prihlášku a za poplatok 2,- € mu bude vydaný čip na stravovanie. Bez čipu nie je možné odobrať stravu.

2/ Pokiaľ stravník nemá včas uhradené stravné /najneskôr do 15- teho mesiac vopred/, strava mu nebude poskytnutá! Stravník má nárok na stravu iba počas prítomnosti na školskom vyučovaní.

3/ Odhlásiť sa zo stravy môže stravník (rodič) osobne, telefonicky  alebo cez internet 1 deň vopred do 14.00 hod.V  prípade choroby sa obed môže odobrať do obedára, ale len v prvý deň! Za neodhlásený a neodobratý obed nie je finančná ani vecná náhrada! Výdaj stravy do obedára je od 12:00 do 14:00 hod.

Pokiaľ stravník chce ukončiť stravovanie, musí tak urobiť písomne jeho zákonný zástupca. V nadväznosti na uvedenúskutočnosť stravník vráti aj čip na stravovanie. Poplatok, ktorý stravník uhradil za čip mu bude následne vrátený. 

Vyúčtovanie stravného sa prevádza 1 x ročne /po ukončení školského roka/, iba na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu preplatok vrátime počas školského roka. Preplatky sa prevádzajú bezhotovostným platobným stykom na účet príslušnej banky, odkiaľ tieto boli poukazované.

Telefónne číslo: 052/7893222   0905189260

mail: odhlasovanie.ms.taj@gmail.com

Čas vydávania stravy:   11:15 – 14:00 hod.

Novinky

Streda 21. 11. 2018

Fotogaléria

Čo nás čaká...