Navigácia

Osobitý spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky

Informácie pre rodičov žiakov v zahraničí

OSOBITÝ SPOSOB PLNENIA ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

Školský zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov stanovuje povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku všetkým občanom Slovenskej republiky, bez ohľadu na to, kde dieťa žije.

Takže pokiaľ žije dieťa v Londýne, má len slovenské občianstvo, navštevuje tam základnú školu, musí mať absolvovanú aj základnú školu na Slovensku.

POVINNOSŤOU RODIČA JE KAŽDÝ ŠKOLSKÝ ROK K 15. SEPTEMBRU DORUČIT POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

 

  1. Zápis do 1. ročníka Základnej školy

Každý rok sa deti musia zapísať do 1. ročníka základných škôl  Presný dátum zápisu určuje každá škola samostatne.

Na zápis je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa.

  1. Zápis dieťaťa do Základnej školy z cudziny

Dieťa môžete zapísať aj zo zahraničia. Rodič alebo zákonný zástupca môže splnomocniť niekoho na Slovensku (aktivovať dedkov a babky), aby dieťa zapísal do ZŠ na Slovensku. Osoba, ktorá je splnomocnená sa preukáže splnomocnením, rodným listom dieťaťa a občianskym preukazom.

Následne je potrebné písomne požiadať riaditeľa školy o povolenie navštevovať základnú školu v zahraničí. V žiadosti musí byť uvedené:
Meno a priezvisko dieťaťa
Trvalé bydlisko dieťaťa
Rodné číslo dieťaťa
Názov, adresa školy, ktoré bude dieťa v zahraničí navštevovať
Predpokladanú dĺžku pobytu v zahraničí

Riaditeľ školy následne vydá rozhodnutie o vzdelávaní sa žiaka mimo územia Slovenskej republiky.

Zákonný zástupca do 30 dní oznámi riaditeľovi kmeňovej školy názov a adresu školy, ktorú žiak navštevuje, alebo potvrdí školu uvedenú v žiadosti.

 Vždy na konci školského roku by malo byť dieťa na základnej škole na Slovensku preskúšané z vybraných predmetov. Zákon našťastie umožňuje vykonať skúšku aj za dva, tri ročníky. Na konci každého školského roku je takéto dieťa preskúšané z vybraných predmetov v ZŠ v SR. Predmety, z ktorých sa má skúška vykonať, ako aj jej obsah určí riaditeľ príslušnej školy. Povinným predmetom je vyučovací jazyk.

Termín skúšky dohodne zákonný zástupca žiaka s riaditeľom . Žiak môže zo závažných dôvodov, najmä veľkej vzdialenosti a dostupnosti ku ZŠ na Slovensku, vykonať skúšku aj na inej škole v SR, a to po dohode zákonného zástupcu žiaka s riaditeľom školy, v ktorej sa má skúška vykonať. Žiakovi, ktorý vykonal úspešne skúšku z predmetov, ktoré sa na škole v zahraničí nevyučujú, škola vydá vysvedčenie. Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní na žiadosť zákonného zástupcu žiaka alebo riaditeľa kmeňovej školy vydá odborné stanovisko k uznaniu časti štúdia na škole v zahraničí a prevedie hodnotenie žiaka na škole v zahraničí do slovenskej klasifikačnej stupnice.

  1. Žiak je na tomto vysvedčení hodnotený z predmetov, z ktorých nebol hodnotený

Deťom občanov Slovenskej republiky môže povoliť riaditeľ plniť povinnú školskú dochádzku vzdelávaním v školách mimo územia Slovenskej republiky, vzdelávaním v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky, individuálnym vzdelávaním v zahraničí. Na vysvedčení vydanom kmeňovou školou sa v doložke uvedie: „Žiak je na tomto vysvedčení hodnotený z predmetov, z ktorých nebol hodnotený na vysvedčení vydanom v školskom roku ... školou ... za ... ročník“.

 

Čo pokiaľ si rodičia, občania Slovenskej republiky nesplnia povinnosti?

Vyhnúť sa dá tomuto zákonu, len pokiaľ je jeden z rodičov cudzinec, alebo pokiaľ dieťa nie je občanom Slovenskej republiky.
Ak sú obaja rodičia Slováci a dieťa má len slovenské občianstvo, musia rodičia zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku.

 

Podrobne si školský zákon (§23 a §25) môžete prečítať tu:  http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/PKvs/z245_2008.pdf


 

 

Novinky

Nedeľa 20. 1. 2019

Fotogaléria

Čo nás čaká...