Navigácia

1. ODDELENIE  

1.A + 2.A vychovávateľka Bc. Denisa Hozová

2. ODDELENIE 

1.B + 2.B vychovávateľka Mgr. Mária Hlavčáková

3. ODDELENIE 

1.C + 3.A vychovávateľka Bc. Zuzana Pálová

4. ODDELENIE 

3.A + 3.C + 5.A vychovávateľka Lucia Balta Kiššková

5. ODDELENIE 

4.B + 4.C vychovávateľka Mgr. Monika Hradiská

 


Pre vaše deti sme tu

- od 6.00 do 7.45 hod. 

( príchod do ranného klubu do 7.30 hod. )

- od 11.30 do 17.00 hod.

Ponúkame Vám :
* zmysluplné využitie voľného času vašich detí formou hier, súťaží, pohybových aktivít a záujmových činností
* začlenenie vášho dieťaťa do kolektívu
* komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa
* pestovanie záujmov a záľub vašich detí
* prevenciu proti začleneniu vašich detí do rôznych asociálnych skupín
* lásku a starostlivosť profesionálnych vychovávateliek


 

1) Dieťa bude predčasne uvoľnené z ŠKD len na základe písomnej žiadosti rodiča na samostatnom lístku. Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa musí obsahovať nasledovné údaje :
   - meno dieťaťa
   - dátum, kedy má byť dieťa z ŠKD uvoľnené
   - hodina odchodu
   - čitateľný podpis rodiča
2) Ak si dieťa príde vyzdvihnúť zo školského klubu iná dospelá osoba ako tá, ktorá je uvedená na zápisnom lístku, musí sa táto preukázať písomným poverením rodiča ( zákonného zástupcu dieťaťa )
3) V prípade, že pre dieťa z ŠKD bude dlhodobo chodiť iná dospelá osoba ako tá, ktorá je uvedená na zápisnom lístku , musí sa táto preukázať písomným poverením rodiča ( zákonného zástupcu ) dieťaťa na celé obdobie , počas ktorého bude pre dieťa chodiť.
4) Ak dieťa žije s jedným rodičom a je vydané súdne rozhodnutie o zákaze styku dieťaťa s druhým rodičom , je potrebné z dôvodu bezpečnosti a ochrany dieťaťa, kópiu tohto rozhodnutia predložiť príslušnej vychovávateľke dieťaťa v ŠKD.
5) Ak sa počas školského roka zmení čas odchodu dieťaťa z ŠKD, musí túto skutočnosť oznámiť rodič písomne na samostatnom lístku ( nie v slovníku). Oznámenie musí obsahovať nasledovné údaje :
   - meno dieťaťa
   - dátum zmeny
   - čas, kedy treba dieťa z ŠKD púšťať
   - čitateľný podpis rodiča
6) Telefonická požiadavka na uvoľnenie dieťaťa z ŠKD nebude zo strany vychovávateliek ŠKD akceptovaná.
Uvedené opatrenia sú v súlade s vnútorným poriadkom ŠKD a sú prijaté z dôvodu ochrany vychovávateliek ŠKD, ako aj ochrany detí, ktoré ŠKD navštevujú.

 

 

Novinky

Nedeľa 20. 1. 2019

Fotogaléria

Čo nás čaká...