Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Individuálna logopedická intervencia ILI
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Informatika v predmetoch IFvP
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rozvíjanie špecifických funkcií RŠF
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2018

Novinky

Streda 21. 11. 2018

Fotogaléria

Čo nás čaká...